Automaticke dvere, posuvné dvere, sekčné brány - VadTech

tel.: +421 948 399 968

Menu

Produkty / Revízie vyhradených zariadení

Spoločnosť VadTech, s.r.o. poskytuje 

 • Revízie vyhradených technických zariadení zdvíhacích (paragraf 16)
  Revízie zdvíhacích zariadení (odborné prehliadky a skúšky) vykonávame na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích v zmysle zákona NR SR č.124/2016 Z.z. § 9 odst. 1, písm. a) a vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. § 9, § 13.
Prehliadkou a skúškou zdvíhacieho zariadenia, ktorými sa preveruje bezpečnosť technického zariadenia, je:
  • periodická skúška, počas prevádzky v lehotách ustanovených bezpečnostnotechnickými požiadavkami, alebo v sprievodnej technickej dokumentácii výrobcu
  • skúška po oprave
  • skúška po rekonštrukcii
  • odborná prehliadka, odborná skúška alebo iné prehliadky a skúšky v zmysle bezpečnostnotechnických požiadaviek podľa prílohy č. 6 a 7 vyhlášky 508/2009 Z.z.
Revízie zdvíhacích zariadení sa vykonávajú:
  • počas výroby alebo montáže a po ich dokončení
  • pred prvým uvedením do prevádzky po umiestnení na mieste prevádzky 
  • pred opakovaným uvedením do prevádzky:
   • po odstavení dlhšom ako jeden rok
   • po demontáži a opätovnej montáži
   • po rekonštrukcii alebo po oprave na technickom zariadení elektrickom, ak bola potrebná zmena istenia
   • ak jeho používanie bolo zakázané inšpektorom práce
  • počas prevádzky v lehotách ustanovených bezpečnostnotechnickými požiadavkami, alebo v sprievodnej technickej dokumentácii výrobcu


 • Revízie vyhradených technických zariadení elektrických (paragraf 24)
Revízie elektrických zariadení (odborné prehliadky a skúšky) vykonávame v zmysle zákona NR SR č.124/2016 Z.z. § 9 odst. 1, písm. a) a vyhlášky MPSVR SR  č. 508/2009 Z.z. § 9, § 13. Ten predpisuje zamestnávateľovi povinnosť sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia pri práci a bezpečného správania sa na pracovisku a bezpečných pracovných postupov, najmä kontrolovať stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane stavu bezpečnosti technických zariadení, vykonávať revízie elektrických zariadení (odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení) a zároveň je zamestnávateľ povinný odstraňovať nedostatky zistené pri kontrolnej činnosti elektrických zariadení.
Lehoty vykonávania revízií ustanovuje vyhláška Z.z. 508/2009 Príloha č. 8


COPYRIGHT © VadTech, s.r.o 2024, powered by ENABLE | Cookies & GDPR | Zmeniť nastavenia cookies

O NÁS

|

KARIÉRA

|

KONTAKT

Automaticke dvere, posuvné dvere, sekčné brány - VadTech