automaticke dvere, posuvné dvere, sekčné brány - www.vadtech.sk

Menu

Novinky

09/09/2013 SMART SLIDE A ICH VYUŽITIE, DISKUSIA V IDB JOURNAL

Vaše nové inteligentné automatické dvere Smart slide zaujali aj na májovej výstave MSV v Nitre. Čo bolo impulzom pre ich vývoj?

Impulzom pre vývoj našich inteligentných dverí Smart slide® bola výzva priniesť na trh nový typ komplexného riešenia pre moderné objekty nehnuteľností, ktoré sa tak stávajú samostatnými funkčnými jednotkami. Keďže v dobe veľmi dynamickej informatizácie spoločnosti, predovšetkým na Slovensku a v okolí podobným riešeniam vôbec nikto nevenoval pozornosť, rozhodli sme sa priniesť určité moderné a užitočné prvky i do priemyselných automatizovaných riešení, akými sú napr. automatické dvere Smart slide®. 

Naše automatické dvere Smart slide® sú založené na báze počítača s 32-bitovým mikroprocesorom schopným akejkoľvek variability vo vzťahu k novým výpočtovým riešeniam a systémom (facility systémy budovy, elektronická identifikácia a evidencia ľudí, automatické programovanie vstupov/výstupov a pod.). Disponujú vlastnou IP adresou, čo posúva systém do inej roviny a stáva sa samostatnou súčasťou virtuálneho sveta s mnohými doposiaľ v tomto segmente nepoznanými možnosťami. Dvere Smart slide® tak tvoria komplexný individuálny systém budovy, ktorý je schopný komunikovať so správcovskými systémami, elektronickým vrátnikom, dochádzkovým systémom a pod. i prostredníctvom internetu a vzdialených zariadení nachádzajúcich sa kdekoľvek na svete.

 

V čom sa Smart slide odlišuje od súčasných zaužívaných riešení? Z akých prvkov sa skladá a aké technické možnosti ponúka?

Väčšina „štandardných“ riešení poskytuje len veľmi málo flexibility a okrem základných funkcií, ktoré sú zameraná na otváranie a zatváranie neumožňujú jednotlivým užívateľom prispôsobovať celý systém individuálnym požiadavkám a vlastne akýkoľvek zásah do takéhoto systému je do veľkej miery limitovaný možnosťami systému (otvorenie/zatvorenie, zimný/letný režim, núdzový režim). Ak má zákazník záujem o programové  prispôsobenie a nastavenie hlavného vstupného zariadenia do budovy s možnosťou jeho napojenia na čipovú/kartovú identifikačnú jednotku jednotlivých osôb vstupujúcich do budovy so súčasným napojením na facility systém konkrétnej nehnuteľnosti, či na internet  umožňujúci tak neustály monitoring dverí a tým pádom aj vstupu do budovy, vrátane diaľkového ovládania prostredníctvom internetu, zväčša to býva neriešiteľným problémom. Naše dvere však všetky uvedené možnosti spájajú v jedinom systéme, ktorý vieme zákazníkovi „ušiť“ na mieru tak aby starosť o vstupné dvere už nebola jeho starosťou, ale záležitosťou kompletne monitorovanou a spravovanou inými firmami. Do dverí vieme napr. implementovať počítadlo zákazníkov, ktoré sníma počet vstupujúcich a odchádzajúcich osôb zvlášť pre každý samostatných vchod a vyhodnocuje údaje na báze denných, týždenných, mesačných či ľubovoľných iných štatistík.

Dvere Smart slide® môžu navyše súžiť i ako reklamný priestor, či už s grafickou alebo zvukovou stopou, kedy internou súčasťou dverového systému je zobrazovacie zariadenie -  v rámci dotykového displeja alebo v progresívnejších riešeniach ako priehľadné zobrazovacie fólie na sklenených tabuliach dverí a svetlíkov alebo zvukové zariadenie prepojené so snímacím systémom dverí, ktoré vždy pri vstupe uvíta zákazníka alebo prehrá iné vopred určené hlásenie, či reklamu. Obsah, ktorý je takýmto spôsobom distribuovaný koncovému zákazníkovi, možno kedykoľvek meniť, upravovať, a to i vzdialene prostredníctvom vlastného PC či mobilu.

 

V akých oblastiach vidíte potenciál nasadenia Smart slide? Prejavuje slovenský trh o Smart slide záujem?

Náš trh, ale nielen ten, priam vyžaduje v súčasnosti nové, funkčné riešenia, ktoré je možné napojiť na internet a ovládať napr. prostredníctvom smartfónu, či ľubovoľného iného zariadenia, napr. i z pohodlia vlastného domova. Tešíme sa preto stále vzrastajúcemu záujmu o naše dverové, či iné inteligentné systémy. Ako každá mladá firma si i  spoločnosť technologica neustále hľadá cestu k stále novým zákazníkom, ktorí oceňujú možnosti ktoré im Smart slide® riešenia prinášajú.

 

Ak klient prejaví záujem o nasadenie technológie Smart slide® a má už nainštalované automatické dvere, musí si ich vymeniť za tie, ktoré dodávate v rámci riešenia vy?

Smart slide® môžeme chápať ako komplexný mechanický a elektronický systém, t.j. pri dodávke každých dverí sú ich súčasťou aj moduly umožňujúce pripojenia či nastavenie na iné výpočtové alebo elektronické systémy. Ak by však zákazník mal záujem iba o niektorú zložku systému Smart slide®, napr. elektronického vrátnika s počítadlom zákazníkov a ich implementáciu do existujúcich zariadení alebo IP systém s pripojením na internet, je to za určitých okolností po dôkladnej analýze aktuálneho riešenia možné, v praxi však niektoré súčasti väčšinou musia byť nahradené novými modernými riadiacimi mechanizmami, najmä ak sú funkčne zastarané.


Do akej miery je variabilný rozsah otvorenia dverí? Dokáže sa automaticky plynulo prispôsobovať počtu vchádzajúcich ľudí?

Dvere Smart slide® sú plne adaptabilné takmer vo všetkých smeroch, znamená to teda i skutočnosť, že podľa požiadaviek vieme nastaviť rozsah otvorenia dverí v závislosti na konkrétnych okolnostiach; napr. zimná prevádzka – úzky priechodný otvor, letná prevádza široký priechodný otvor, jedna prechádzajúca osoba - otvorenie umožňujúce vstup pre túto osobu, viacej osôb – plné otvorenie až po okraj dverí, pričom šírku otvorenia dverí a rozsah po ktorý sa otvoria, možno nastaviť ľubovoľne pre akýkoľvek bod dráhy dverí. Táto technológia umožňuje aj plynulé prispôsobenie sa rozsahu otvorenia dverí podľa počtu prechádzajúcich osôb, podľa veľkosti objektu prechádzajúceho dverami či iných parametrov.

 

Umožňuje technológia Smart slide diaľkovú správu a servis?

Samozrejme. Ak sú Smart slide® napojené na lokálnu sieť je možné k nim pristupovať cez takúto sieť (či už šifrovane na zákl. konkrétnych oprávnení alebo ľubovoľne v rámci lokálnej siete) alebo v prípade napojenia na internet je možné i monitorovať, spravovať, servisovať a dokonca i ovládať systém prostredníctvom siete internet z akéhokoľvek koncového zariadenia (napr. počítač, smartfón, tablet a pod.). Systém Smart slide® je vybavený i vlastným softvérom s intuitívnym užívateľským rozhraním, ktoré používame na diaľkovú správu dverí a iných zariadení. Zákazníkovi zároveň vieme nastaviť tento program podľa  želaného stupňa zabezpečenia (napr. možnosť pristupovať k údajom konkrétnej prevádzky príslušnému prevádzkarovi a následne prístup k celému systému používaného vo viacerých objektoch inej oprávnenej osobe, ktorá vie údaje vyhodnocovať pre napr. pre celú sieť predajní) alebo mu prispôsobíme na mieru program, ktorý bude disponovať po funkčnej stránke unikátnymi funkciami vymienenými zákazníkom alebo bude prepojený s jeho vlastným jeho programovým vybavením. To všetko umožňuje zároveň pohodlnú diaľkovú správu vybraných zariadení, či už nami, alebo priamo zákazníkom.

 

Ak vidíte nejaký vývoj v oblasti automatických dverí, kde v posledných 20 rokoch prebehol?

Vývoj v tejto oblasti je dosť nevýrazný, priam až stagnujúci, čo nás v konečnom dôsledku viedlo k tomu aby sme sa pustili do vývoja inteligentných dverí, ktoré náš súčasný trh s funkciami obsiahnutými v Smart slide® dverách neponúka. Väčšina ľudí však nie je zvyknutá implementovať nové systémy do dverového zariadenia a preto je tento segment trošku zanedbávaný zo strany svetových výrobcov dverových systémov, dopyt po inteligentnejších systémoch je však čoraz výraznejší a preto sa aj dvere Smart slide® stávajú čoraz populárnejšími v porovnaní s inými výrobcami zo zahraničia.

 

Kam siahajú vaše ambície vo vývoji riešení pre sektor budov resp. nehnuteľností?

Naše vývojové ambície samozrejme nekončia pri automatických dverách, keďže v súčasnosti disponujeme už vlastnou konštruktérskou i programátorskou kanceláriou, ktoré sú našimi vývojovými centrami neustále navrhujúce nové možnosti usporiadania a ovládania budov, či iných objektov. Predovšetkým automatizácia a prepájanie jednotlivých priemyselných systémov nás vedie k tomu, že máme záujem pripravovať komplexné administračné a monitorovacie riešenia pre individuálne nehnuteľnosti alebo súbory nehnuteľností ako sú napr. budovy, prevádzky obchodov, siete retailových predajní, či distribučných a servisných centier, kde v rámci jedného systému dochádza k výmene informácií medzi dodávateľmi (surovín, produktov), odberateľmi, servisnými firmami, dodávateľmi energií a pod.. Príslušné centrum/budovy tak budú spôsobilé vlastnej existencie na základe údajov, ktoré sa v reálnom čase vyhodnocujú prostredníctvom jedného systému spôsobilého vyhodnocovať chýbajúci tovar v skladoch, servisne výjazdy, na základe chybných hlásení jednotlivých systémov budovy (napr. dverí, vzduchotechniky, osvetlenia), on-line komunikujúceho s celým portfóliom dodávateľských firiem. Logistika tak bude o to adresnejšia, presnejšia, rýchlejšia a v konečnom dôsledku i lacnejšia a úspornejšia.

Spoločnosť technologica sa vždy bude snažiť prinášať nové moderné a účinnejšie technológie na priemyselné využitie. 


COPYRIGHT © technologica, s.r.o 2021, powered by ENABLE
tvorba web stránky, tvorba web stránok, tvorba webstránky, tvorba webstránok, tvorba webu

O NÁS

|

KARIÉRA

|

GALÉRIA

|

KONTAKT

automaticke dvere, posuvné dvere, sekčné brány - www.vadtech.sk